Drukowanie w języku Java, część 1

Poprzednia 1 2 Strona 2 Strona 2 z 2

Renderowanie modeli

W Javie istnieją dwa modele drukowania: Printablezadania i Pageablezadania.

Materiały do ​​wydrukowania

Printablezadania są prostsze z dwóch modeli drukowania. Ten model używa tylko jednego PagePainterdla całego dokumentu. Strony są renderowane kolejno, zaczynając od strony zero. Po wydrukowaniu ostatniej strony PagePainternależy zwrócić NO_SUCH_PAGEwartość. Podsystem drukowania zawsze zażąda, aby aplikacja renderowała strony po kolei. Na przykład, jeśli aplikacja ma renderować strony od piątej do siódmej, podsystem drukowania zapyta o wszystkie strony do siódmej, ale wydrukuje tylko strony piątą, szóstą i siódmą. Jeśli aplikacja wyświetla okno dialogowe drukowania, całkowita liczba stron do wydrukowania nie zostanie wyświetlona, ​​ponieważ nie można z góry określić liczby stron w dokumencie używającym tego modelu.

Pageables

Pageableoferty pracy oferują większą elastyczność niż Printablezadania, ponieważ każda strona w Pageablezadaniu może mieć inny układ. PageableJobs jest najczęściej używany z Books, zbiorem stron, które mogą mieć różne formaty. Za chwilę wyjaśnię Bookzajęcia.

Stanowisko Pageablema następujące cechy:

 • Każda strona może mieć własnego malarza. Na przykład, możesz zaimplementować malarza do drukowania strony tytułowej, innego malarza do drukowania spisu treści, a trzeciego do drukowania całego dokumentu.
 • Możesz ustawić inny format strony dla każdej strony w książce. W Pageablepracy możesz łączyć strony w orientacji pionowej i poziomej.
 • Podsystem drukowania może zażądać od aplikacji drukowania stron w kolejności, a niektóre strony mogą w razie potrzeby zostać pominięte. Ponownie, nie musisz się tym martwić, o ile możesz dostarczyć dowolną stronę dokumentu na żądanie.
 • PageablePraca nie musi wiedzieć, ile stron dokumentu.

Książki

Nowością od wersji 1.2 jest również Bookklasa. Ta klasa umożliwia tworzenie dokumentów wielostronicowych. Każda strona może mieć swój własny format i własnego malarza, co zapewnia elastyczność tworzenia wyrafinowanych dokumentów. Ponieważ Bookklasa implementuje Pageableinterfejs, możesz zaimplementować własną Bookklasę, gdy podana Bookklasa nie ma wymaganych funkcji.

BookKlasa reprezentuje zbiór stron. Po utworzeniu Bookobiekt jest pusty. Aby dodać strony, po prostu użyj jednej z dwóch append()metod (zobacz moje wyjaśnienie tej klasy w sekcji API, aby uzyskać więcej informacji). Parametrami tej metody są PageFormatobiekt, który definiuje fizyczne cechy strony oraz PagePainterobiekt implementujący Printableinterfejs. Jeśli nie znasz liczby stron w dokumencie, po prostu przekaż UNKNOWN_NUMBER_OF_PAGESwartość do append()metody. System drukarki automatycznie znajdzie liczbę stron, dzwoniąc do wszystkich malarzy stron w książce, dopóki nie otrzyma NO_SUCH_PAGEwartości.

Definicja API

W tej sekcji spotkają się teoria i praktyka. W poprzednich sekcjach poznaliśmy strukturę strony, jednostki miary i modele renderowania. W tej sekcji przyjrzymy się interfejsowi API drukowania Java.

Wszystkie klasy wymagane do drukowania znajdują się w java.awt.printpakiecie, który składa się z trzech interfejsów i czterech klas. Poniższe tabele definiują klasy i interfejsy pakietu print.

Nazwa Rodzaj Opis
Paper Klasa Ta klasa definiuje fizyczne cechy strony.
PageFormat Klasa PageFormatokreśla rozmiar i orientację strony. Definiuje również, których Paperużyć podczas renderowania strony.
PrinterJob Klasa

Ta klasa zarządza zadaniem drukowania. Do jego obowiązków należy tworzenie zadania drukowania, wyświetlanie w razie potrzeby okna dialogowego drukowania oraz drukowanie dokumentu.

Book Klasa

Bookreprezentuje dokument. BookObiekt działa jako zbiór stron. Strony zawarte w tym Bookdokumencie mogą mieć identyczne lub różne formaty i mogą używać różnych malarzy.

Pageable Berło PageableImplementacja reprezentuje zestaw stron do wydrukowania. PageableObiekt zwraca całkowitą liczbę stron w zestawie, jak również PageFormati Printabledla podanej strony. BookKlasa implementuje ten interfejs.
Printable Berło Malarz stron musi zaimplementować Printableinterfejs. Jest tylko jeden sposób, w tym interfejsie print().
PrinterGraphics Berło GraphicsPrzedmiot wprowadza interfejsu. PrinterGraphicszapewnia getPrinterJob()metodę uzyskiwania zadania drukarki, które zainicjowało proces drukowania.

Stronowalny interfejs

PageableInterfejs obejmuje trzy sposoby:

Nazwa metody Opis
int getNumberOfPages() Zwraca liczbę stron w dokumencie.
PageFormat getPageFormat(int pageIndex) Zwraca stronę PageFormatokreśloną przez pageIndex.
Printable getPrintable(int pageIndex) Zwraca Printableinstancję odpowiedzialną za renderowanie strony określonej przez pageIndex.

Interfejs do druku

PrintableInterfejs wyposażony jest sposób i dwie wartości:

Nazwa Rodzaj Opis
int print(Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) metoda

Żąda, aby uchwyt grafiki korzystający z podanego formatu strony renderował określoną stronę.

NO_SUCH_PAGE Wartość To jest stała. Zwróć tę wartość, aby wskazać, że nie ma więcej stron do wydrukowania.
PAGE_EXISTS Wartość Te print()powroty metoda PAGE_EXISTS. Wskazuje, że strona przekazana jako parametr do print()została wyrenderowana i istnieje.

Każdy malarz stron musi implementować Printableinterfejs. Ponieważ istnieje tylko jedna metoda do zaimplementowania, tworzenie programów do malowania stron może wydawać się łatwe. Pamiętaj jednak, że Twój kod musi być w stanie renderować dowolną stronę w kolejności lub poza nią.

Istnieją trzy parametry print(), w tym Graphics, która jest tą samą klasą, która jest używana do rysowania na ekranie. Ponieważ Graphicsklasa implementuje PrinterGraphicinterfejs, można pobrać PrinterJobwystąpienie tego zadania drukowania. Jeśli układ strony jest złożony i wymaga pewnych zaawansowanych funkcji rysowania, można rzutować Graphicsparametr na Graphics2Dobiekt. Uzyskasz wtedy dostęp do pełnego interfejsu API 2D w języku Java.

Before you start using the Graphics object, note that the coordinates are not translated to the top left corner of the printable area. Refer to Figure 3 to find the location of the default origin.

(0, 0) appears at the top left corner of the printer margins. To print a 1-by-1-inch rectangle, 1 inch from both top and left margins, you would use the following code:

1: public int print (Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) { 2: Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) graphics; 3: Rectangle2D.Double rectangle = new Rectangle2D.Double (); 4: rectangle.setRect (pageFormat.getImageableX () + 72, 5: pageFormat.getImageableY () + 72, 6: 72, 7: 72); 8: graphics2D.draw (rectangle); 9: return (PAGE_EXISTS); }

From the previous example, we see that we must manually translate the origin of the rectangle so that it prints at the top of the printable area as in Figure 1. To simplify the code, we could translate the coordinates once and use (0, 0) as the origin of the printable area. By modifying the previous example, we get:

1: public int print (Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) { 2: Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) graphics; 3: graphics2D.translate (pageFormat.getImageableX (), pageFormat.getImageableY ()); 4: Rectangle2D.Double rectangle = new Rectangle2D.Double (); 5: rectangle.setRect (72, 72, 72, 72); 6: graphics2D.draw (rectangle); 7: return (PAGE_EXISTS); 8: }

Using the translate() method in line 3, we can translate the coordinates and set our origin (0, 0) at the top of the printable area. From this point on, our code will be simplified.

PrinterGraphics interface

The PrinterGraphics interface consists of one method:

Method name Description
PrinterJob getPrinterJob() Returns the PrinterJob for this rendering request and is implemented by the Graphics class

Paper class

Eight methods make up the Paper class:

Method name Description
double getHeight() This method returns the page's physical height in points (1 inch = 72 points). For example, if you are printing on a letter-size page, the return value will be 792 points, or 11 inches.
double getImageableHeight() This method returns the page's imageable height. The imageable height is the height of the print area that you may draw on. See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableWidth() This method returns a page's imageable width (the width of the print area that you may draw on). See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableX() This method returns the x origin of the imageable area. Since there is no support for margins, the return value represents the left margin.
double getImageableY() This method returns the y origin of the imageable area. The value returned from this method is equivalent to the top margin.
double getWidth() This method returns the page's physical width in points. If you print on a letter-size paper, the width is 8.5 inches, or 612 points.
void setImageableArea(double x, double y, double width, double height) This method sets the imageable area and specifies the margins on the page. Actually, the API provides no method to set the margins explicitly; you have to calculate them yourself.
void setSize(double width, double height) This method sets the physical page size. To define an 8.5-by-11-inch sheet, you would supply 612 and 792 points. Note that the default size is LETTER.

Before we move on to the next section, remember that the Paper class defines the page's physical characteristics. The PageFormat class represents all the page's characteristics, such as page orientation, size, and the paper type. This class is always passed as a parameter to the Printable interface's print() method. Use Paper to obtain the imageable area location, size, and page orientation along with a transformation matrix.

PageFormat class

The PageFormat consists of 12 methods:

Method name Description
double getHeight() This method returns the page's physical height in points (1 inch = 72 points). If your page measures 8.5 by 11 inches, then the return value will be 792 points, or 11 inches.
double getImageableHeight() This method returns the page's imageable height, which is the height of the print area on which you may draw. See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableWidth() This method returns the page's imageable width -- the width of the print area on which you may draw. Figure 1 illustrates a graphical view of the imageable area.
double getImageableX() This method returns the x origin of the imageable area.
double getImageableY() This method returns the imageable area's y origin.
double getWidth() This method returns the page's physical width in points. If you print on letter-sized paper, the width is 8.5 inches, or 612 points.
double getHeight() This method returns the page's physical height in points. For example, letter-sized paper is 11 inches in height, or 792 points.
double[] getMatrix() This method returns a transformation matrix that translates user space into the requested page orientation. The return value is in the format required by the AffineTransform constructor.
int getOrientation() This method returns the orientation of the page as either PORTRAIT or LANDSCAPE.
void setOrientation(int orientation) This method sets the orientation of the page, using the constants PORTRAIT and LANDSCAPE.
Paper getPaper() This method returns the Paper object associated with the page format. Refer to the previous section for a description of the Paper class.
void setPaper(Paper paper) This method sets the Paper object that will be used by the PageFormat class. PageFormat must have access to the physical page characteristics to complete this task.

This concludes the description of the page classes. The next class that we will study is the PrinterJob.

PrinterJob class

The PrinterJob class controls the printing process. It can both instantiate and control a print job. Below you will find a definition of the class:

Method name Description
abstract void cancel() This method cancels the current print job. You can validate the cancellation with the isCancel() method.
abstract boolean isCancelled() This method returns true if the job is cancelled.
PageFormat defaultPage() This method returns the default page format for the PrinterJob.
abstract PageFormat defaultPage(PageFormat page) This method clones the PageFormat passed in parameters and modifies the clone to create the default PageFormat.
abstract int getCopies() This method returns the number of copies that the print job will print.
abstract void setCopies(int copies) This method sets the number of copies that the job will print. Note that if you show a print dialog box, users can alter the number of copies (see the pageDialog method).
abstract String getJobName() This method returns the job name.
static PrinterJob getPrinterJob() This method creates and returns a new PrinterJob.
abstract String getUserName() This method returns the user name associated with the print job.
abstract PageFormat pageDialog(PageFormat page) This method displays a dialog that allows the user to modify the PageFormat. The PageFormat, passed in parameters, sets the fields of the dialog. If the user cancels the dialog, then the original PageFormat will be returned. But if the user accepts the parameters, then a new PageFormat will be created and returned. Since it will not show the same parameters on all operating systems, you must be careful when using the pageDialog.
abstract void setPageable(Pageable document) This method queries the document to obtain the total number of pages. The Pageable will also return the PageFormat and the Printable object for each page. See the definition of the Pageable interface for more information.
abstract void setPrintable(Printable painter) This method sets the Painter object that will render the pages to be printed. A Painter object is an object that implements the Printable class and its print() method.
abstract void setPrintable(Printable painter, PageFormat format) This method completes the same tasks as abstract void setPrintable(Printable painter), except that you supply the PageFormat that the Painter will use. As indicated in the definition of the Printable interface, the print() method passes a PageFormat object as the first parameter.
abstract void print() This method prints the document. It actually calls the print() method of the Painter previously assigned to this print job.
abstract void setJobName(String jobName) This method sets the name of the print job.
abstract boolean printDialog() This method displays a print dialog box that allows the user to change the print parameters. Note that this interaction's result will not be returned to your program. Instead, it will be passed to the peer operating system.
abstract PageFormat validatePage(PageFormat page) This method will validate the PageFormat passed in parameters. If the printer cannot use the PageFormat that you supplied, then a new one that conforms to the printer will be returned.

Book class

Seven methods make up the Book class:

>

Method name Description
void append(Printable painter, PageFormat page) This method appends a page to the Book. The painter and the PageFormat for that page are passed in parameters.
void append(Printable painter, PageFormat page, int numPages) This method completes the same tasks as void append(Printable painter, PageFormat page), except that you specify the number of pages.
int getNumberOfPages() This method returns the number of pages currently in the Book.
PageFormat getPageFormat(int pageIndex) This method returns the PageFormat object for a given page.
Printable getPrintable(int pageIndex) This method returns the painter for a given page.
void setPage(int pageIndex, Printable painter, PageFormat page) This method sets the painter and the PageFormat for a given page already in the book.

The printing recipe

The recipe for printing is very simple. First, create a PrinterJob object:

PrinterJob printJob = PrinterJob.getPrinterJob ();

Next, using the setPrintable() method of the PrinterJob, assign the Painter object to the PrinterJob. Note that a Painter object is one that implements the Printable interface.

printJob.setPrintable (Painter);

Or you could set the PageFormat along with the Painter :

printJob.setPrintable (Painter, pageFormat);

Finally, the Painter object must implement the print() method:

public int print (Graphics g, PageFormat pageFormat, int page)

Here the first parameter is the graphics handle that you will use to render the page, the pageFormat is the format that will be used for the current page, and the last parameter is the page number that must be rendered.

That's all there is to it -- for simple printing, that is.

Introduction to the framework

The print framework that we will build in this series will be completely independent of the Java printing API. It will allow for greater flexibility in producing different outputs. Its structure will allow you to create documents, pages, and print objects. You will be able to add print objects to a page while adding pages to a document. By using this structure, you will be able to easily implement export features to PDF or HTML files, or print directly to the printer using the print API. But the main goal of the framework is to simplify the creation of printed documents. When you print using the print API, you only end up with a graphic canvas to draw on. It fails to address the concepts of paragraphs, images, drawings, graphics, tables, or running headers and footers. Because you must compute the (x, y) origin, the width and height of the printable area, setting margins is a chore. Our print framework will address all of these weaknesses.

Conclusion

We covered a lot of ground in this first part. We looked at measurement units, the structure of page, the two rendering models (Pageable and Printable), and Books, and we concluded with a detailed explanation of the printing API. Next month, we'll focus primarily on code, as we will be putting everything into practice. We will also look at the issues that arise when printing on multiple platforms. Looking ahead to Part 3, I will explain in detail the design and implementation of the framework.

Jean-Pierre Dube jest niezależnym konsultantem Java. Założył Infocom w 1988 roku. Od tego czasu Infocom opracował niestandardowe aplikacje w takich dziedzinach, jak produkcja, zarządzanie dokumentami i zarządzanie liniami elektrycznymi na dużą skalę. Jean-Pierre ma bogate doświadczenie w programowaniu w językach C, Visual Basic i Java; ten ostatni jest teraz podstawowym językiem dla wszystkich nowych projektów. Poświęca tę serię swojej matce, która zmarła, gdy pisał ten artykuł.

Dowiedz się więcej na ten temat

 • „Drukowanie w języku Java”, Jean-Pierre Dubé ( JavaWorld )
 • Część 1: Zapoznaj się z modelem drukowania Java (20 października 2000)
 • Część 2: Wydrukuj pierwszą stronę i renderuj złożone dokumenty (1 grudnia 2000)
 • Część 3: Jean-Pierre Dubé przedstawia strukturę drukowania, która działa w oparciu o interfejs Java Print API (5 stycznia 2001)
 • Part 4: Code the print framework
 • (February 2, 2001)
 • Part 5: Discover the print framework's support classes
 • (March 2, 2001)
 • You will find tons of books covering Java AWT, but none will cover this subject to the extent of this book. If you're writing GUIs, you must have this book next to your computer: Graphic Java 2, Mastering The JFCAWT, Volume 1, David M. Geary (Prentice Hall, 1998)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130796662/javaworld

 • This book was helpful when Java 1.1 came out, and was the first to talk about printing in Java: Migrating from Java 1.0 to Java 1.1, Daniel I. Joshi and Pavel A. Vorobiev (Ventana Communications Group, 1997)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1566046866/javaworld

 • Prawdopodobnie najlepsza książka o Javie 2D, ta książka obejmuje wszystkie aspekty 2D API, a także zapewnia Graphicsramy dla zaawansowanych kompozycji 2D: Java 2D API Graphics, Vincent J. Hardy (Prentice Hall, 1999)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130142662/javaworld

 • Doskonałe wprowadzenie do Java 2D API „Getting Started with Java 2D”, Bill Day ( JavaWorld, lipiec 1998)

  //www.javaworld.com/javaworld/jw-07-1998/jw-07-media.html

Ta historia „Drukowanie w Javie, część 1” została pierwotnie opublikowana przez JavaWorld.